PÉTISÓ! PREMIUM KVALITET OD 1931. SA IZUZETNO VISOKIM SADRŽAJEM AKTIVNE SUPSTANCE OD 39%!

2024. January 19., Friday

PÉTISÓ

PREMIUM KVALITET OD 1931. SA IZUZETNO VISOKIM SADRŽAJEM AKTIVNE SUPSTANCE OD 39%!

 

Petisó je čvrsto đubrivo tipa krečnog amonijum nitrata (MAS, CAN) koje se proizvodi od 1931. godine, a razlikuje se od ostalih proizvoda po tome što se umesto kreča (CaCO3) u proizvod meša fino mleveni dolomit, što je zajednička so kalcijum karbonata (CaCO3) i magnezijum karbonata (MgCO3). Sadržaj azota je 27%, ali uzimajući u obzir i sadržaj od 7% CaO i 5% MgO, ukupan sadržaj aktivnih sastojaka je 39%. Jedna tona Petisó đubriva sadrži 228 kg materijala za poboljšanje zemljišta (dolomita).

CaCO3 i MgCO3 se ne rastvaraju u vodi, ali pod uticajem raznih kiselina (karbonska kiselina, kiselina iz tla, korenske kiseline i azotne kiseline) oni postaju rastvorivi u vodi i na taj način postaju pogodni za primanje od strane biljaka. Da bi se ovaj proces što lakše sproveo, dolomit se dodaje u mineralno đubrivo u sitno mlevenoj formi.
Prosečna veličina zrna dolomitnog praha je 40 mikrometara. Zbog sadržaja dolomita, posebno je efikasan na kiselim zemljištima i poboljšava strukturu zemljišta kroz sadržaj kalcijuma i magnezijuma. Posebno se preporučuje za đubrenje useva koji zahtevaju magnezijum – krompira, šećerne repe, višegodišnjih leptirnjača, kukuruza, uljane repice, ovsa, hortikulture i začinskog bilja! Zbog uticaja dolomita u Petisó đubrivu se povećava koncentracija kalcijuma i magnezijuma u zemljištu i dolazi do stabilizacije pH vrednosti.

Postoji mnogo razloga za razvijanje kiselosti: klimatski faktori, vrsta stena koje određuju zemljište, terenski i hidrološki uslovi regije, biološki efekti i poslednji, ali ne manje važni, antropogeni efekti. Čovek industrijskim zagađenjem zemljišta, provlačenjem kalcijuma kroz useve, a naročito nepravilnim, nerazumnim veštačkim đubrenjem potpomaže kiseljenje zemljišta.

Iako visoki prinosi nisu mogući bez velikog đubrenja, većina đubriva ima direktan ili indirektan uticaj na kiselost zemljišta. Od svega navedenog azotna veštačka đubriva najintenzivnije utiču na kiselost zemljišta. Na efekat kiselosti kod veštačkih đubriva ukazuje i tzv. indeks kreča koji pokazuje sa koliko kilograma kalcijum-karbonata se može neutralizovati kiselost 100 kg veštačkog đubriva. Što je manji indeks kreča, to dato mineralno đubrivo manje zakiseljuje zemljište.

Dobro se vidi da amonijum-nitrat šest puta više kiseli zemljište od Pétisó đubriva (tabela 1). Pétisó đubrivo poseduje veoma nizak indeks kreča i zato se njegovim kontinuiranim korišćenjem može postići održivo đubrenje azotnim veštačkim đubrivom. Poželjno je da dolomit, kao osnovna komponenta Pétisó đubriva, bude lokalno u neposrednoj blizini korenske kiseline; dok veličina njegovih čestica takođe omogućava brzu reakciju. Kao rezultat ovoga, dolazi do poboljšanja strukture zemljišta, povećava se njegova sposobnost oslobađanja azota i fosfora kao i zalihe mikroelemenata, podiže se živahnost tla. Uz pomoć ovoga, možemo postići veću količinu i bolji kvalitet prinosa. Na kiselom zemljištu sa 100 kg Pétisó đubriva se može postići bolji efekat nego sa 100 kg amonijum-nitrata, uprkos tome što drugi sadrži 7 kg više azota! U azotu Pétisó đubriva u istom odnosu se može pronaći sporodelujući amonijum-azot i brzodelujući nitrat-azot i zbog toga se podjednako može primenjivati kao osnovno, starter ili glavno đubrivo na svakoj vrsti zemljišta i kod svake biljne kulture.

Granulacija Pétisó đubriva se odvija na dva načina: Jedan proces je granulacija (granulirani Pétisó), a druga je priliranje (prilirani Pétisó). Veličina čestica kod granuliranog Pétisó đubriva je 2,5–6,3 mm, a kod priliranog 0,8–4 mm. Tolerancija na temperaturu granuliranog Pétisó đubriva je idealna. Zahvaljujući tvrdoći i veličini čestica takođe je pogodan za primenu sa modernijim rasipačima đubriva sa većom radnom širinom.

Na kojoj vrsti zemljišta se preporučuje upotreba Pétisó đubriva?
Može se koristiti na bilo kom zemljištu, kao osnovno, starter ili glavno đubrivo. Najbolji je izbor na kiselim, peskovitim zemljištima i zemljištima siromašnim magnezijumom, jer ne zakiseljuje zemljište, stabilizuje pH vrednost i nadopunjuje kalcijum i magnezijum.

Kada se preporučuje upotreba granuliranog Pétisó đubriva?
Njegovo sporije upijanje i rastvaranje u vodi obezbeđuje kontinuirano snabdevanje azotom i omogućava bolje rasipanje, čak i sa širinom rasipanja većom od 24 m.

Kada se preporučuje upotreba priliranog Pétisó đubriva?
Brzina upijanja vode kod priliranog Pétisó đubriva je veća nego kod granuliranog – u početku se poklapa sa brzinom upijanja kod amonijum nitrata. Zbog toga se rastvara podjednako efikasno kao amonijum nitrat, pa je odličan i za odloženo glavno đubrenje. Zahvaljujući manjoj veličini zrna, prilikom rasipanja više sitnih čestica dospeva na površinu po m2, što može rezultirati boljom distribucijom aktivnog sastojka, kao i omogućavanjem boljeg rasipanja do širine rasipanja od 24 m.